Over Invoice Trader

Invoice Trader is een innovatief handelsplatform waar ondernemingen met een omzet van meer dan € 10 miljoen gekoppeld worden aan investeerders via een online veiling van bedrijfsfacturen. Aanbieders van facturen zijn corporate of mid-corporate bedrijven op zoek naar kortlopende financiering (maximaal 120 dagen). Investeerders zijn bijvoorbeeld banken, institutionele beleggers en (mid-)corporate bedrijven. Op transparante wijze en op basis van validatie en credit rating kunnen ondernemers individuele facturen volledig financieren en liquide maken. Het veilingsysteem zorgt altijd voor het beste bod.
Invoice Trader is een online veilingplatform. Het is een eenvoudig te gebruiken marktplaats voor het financieren van handelsvorderingen Via een transparant, snel en eenvoudig biedproces krijgen bedrijven toegang tot een breed scala aan investeerders en krijgen investeerders inzicht in de kwaliteit van de aangeboden handelsvorderingen.

De belangrijkste kenmerken:
  1. Betrouwbaarheid: bedrijven krijgen toegang tot een solide pool van geverifieerde investeerders, terwijl investeerders de mogelijkheid krijgen om op basis van een betrouwbare kredietwaardigheidsbepaling hun rendement en risico te bepalen; te bepalen
  2. Snelheid: door de processen volledig te automatiseren en dankzij de veilingen van maximaal 24 uur wordt de doorlooptijd tot een minimum beperkt;
  3. Eenvoud: het ontwerp en de gedeeltelijke automatisering van Invoice Trader zorgen voor een minimale administratieve belasting voor alle deelnemers;
  4. Autonomie: aanbieders van handelsvorderingen bepalen de maximale prijs en het type investeerder bij het plaatsen van de veiling op voorhand. Investeerders bepalen het gewenste rendement, risicoprofiel, maximale bedrag en de looptijd waarop zij willen bieden. Het veilingsysteem zorgt altijd voor de beste prijs.
Invoice Trader is een alternatief voor bestaande financieringsvormen. Bedrijven hebben de mogelijkheid om individuele (of gebundelde) B2B-facturen volledig te financieren en liquide te maken. Voor investeerders biedt het een mogelijkheid om bij lage (of zelfs negatieve) rentes op tegoeden een beter rendement te behalen en investeringen te diversifiëren. Dankzij het veilingsysteem zijn beide partijen verzekerd van de beste prijs op dat moment.
Het registratieproces is ontworpen om alle partijen maximale zekerheid te bieden. De duur van het proces wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van de informatie van de kant van de gebruiker. Het totale registratieproces vraagt tussen de 2 en 10 dagen. Onze Klantenservice helpt waar nodig en zorgt voor een zo soepel en snel mogelijk proces.

Financiering

U kunt er zelf voor kiezen of de debiteur geïnformeerd wordt of niet. Invoice Trader biedt de mogelijkheid om facturen te financieren zonder dat de debiteur wordt geïnformeerd.
Aanbieden van bedrijfsfacturen is mogelijk voor bedrijven die geregistreerd staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en een minimale jaaromzet van 10 miljoen euro hebben met minimaal 2 complete boekjaren en ING klant zijn. In de 2e helft van 2020 zal het platfom ook toegang bieden aan niet ING klanten
Alle B2B-handelsvorderingen op Nederlandse bedrijven met een minimumbedrag van 10.000 euro, een minimale resterende looptijd van 14 dagen na de startdatum van de veiling en een maximale factuurtermijn van 120 dagen kunnen worden aangeboden.
Invoice Trader heeft een sterke en groeiende groep investeerders, bestaande uit institutionele beleggers, banken, corporates en mid-corporates. Deze investeerders krijgen via het handelsplatform toegang tot een markt met een aantrekkelijk risicoprofiel voor het op kostenefficiënte wijze renderend beleggen van hun korte termijn liquiditeit.
Gebruikers hebben enkel toegang tot hun eigen data, ter inzage of bewerking. De toegang tot de database is beschermd tegen aanvallen van buitenaf. Encryptie zorgt voor de best mogelijke beveiliging van uw gegevens.
Om het proces te optimaliseren is het van belang dat er een groot aantal investeerders aan de veiling deel kan nemen. Als aanbieder van handelsvorderingen kunt u kiezen welk type investeerder op uw vorderingen kan bieden; via de instellingen selecteert u organisaties (financial institutions, banken, corporates – et cetera) of bepaalde sectoren (handel, industrie, transport – et cetera). Zo bepaalt u welk type investeerder mag bieden en behoudt u autonomie over de verkoop van bedrijfsfacturen.
Nadat Invoice Trader de handelsvordering(en) heeft gecontroleerd en goedgekeurd bepaalt de aanbieder de maximale kosten en de investeerders die mogen bieden op de veiling. Aansluitend wordt de veiling geopend en passende investeerders geïnformeerd. Na afloop van de veilingperiode van 24 uur wordt het best passende bod automatisch geselecteerd, worden aanbieder en investeerder geïnformeerd en komt de overeenkomst tot stand.
Na succesvolle afronding van de veiling ontvangt de aanbieder de overeengekomen financiering van de investeerder. Invoice Trader treedt op als intermediair en zorgt voor afhandeling van de betaling inclusief verrekening van de overeengekomen fees.
Een veiling duurt maximaal 1 werkdag na het plaatsen van de veiling.

Investeerders

Partijen die kwalificeren als professionele investeerder volgens de regels van de AFM kunnen als investeerder op het platform optreden. Dit zijn cliënten waarvan verondersteld wordt dat zij de kennis, ervaring en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s kunnen inschatten. Het gaat hierbij om partijen zoals banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, nationale overheden en grote ondernemingen. Op grond van de Wft kunnen partijen die 'van nature' als niet-professionele belegger kwalificeren in bepaalde gevallen toch als professionele belegger classificeren, maar alleen op verzoek van de cliënt. Voor het classificeren als professionele belegger geldt een aantal procedurele voorwaarden. Daarnaast moet de cliënt over voldoende deskundigheid, kennis en ervaring beschikken.
Als uw debiteur de factuur met een overeenkomst via Invoice Trader eerder betaalt dan de overeengekomen vervaldatum, dan dient u deze terugbetaling direct te effectueren via het platform.
Het contact met de debiteur blijft gedurende de overeengekomen looptijd van de handelsvordering de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Als de debiteur niet op de overeengekomen datum heeft betaald is het de verantwoording van de aanbieder om de investeerder uit andere middelen terug te betalen.
Indien de overeengekomen terugbetaling niet binnen 7 dagen is geëffectueerd, dan heeft de investeerder het recht die maatregelen te nemen die hij nodig acht om betaling veilig te stellen. Invoice Trader kan hierin als gevolmachtigd intermediair optreden voor de investeerder.
Naast het risico op non-betaling van de debiteur door insolventie, neemt de investeerder ook het risico op het betaalgedrag (te late en/of gedeeltelijke betaling) van de debiteur over. Deze risico’s dienen door de investeerder ingeschat te worden op basis van de beschikbare risico- en betaalinformatie op het platform.
Aanbieders zijn 100 procent aansprakelijk voor het bestaan en de juistheid van de aangeboden facturen. In geval van financiering van de factuur blijft de aanbieder verantwoordelijk voor terugbetaling van de hoofdsom, ook als de debiteur niet betaalt.

De mail is verstuurd. We nemen spoedig contact met je op.